SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

SOCIALNA VKLJUČENOST

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

PROJEKTI V IZVAJANJU


Akronim: INKLUZIVNA DRUŽBA ZA VSE

Naziv projekta: Mrežni pristop k opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin in približevanju na trg dela skozi programe socialne aktivacije v Pomurski regiji

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Namen projekta:
Namen projekta je razviti celostni pristop k socialnemu vključevanju oseb iz ciljnih skupin na področju Pomurja na temelju njihove aktivacije, opolnomočenja in izboljšanja zaposlitvenih možnosti.

Specifični cilji:

 • zagotoviti opolnomočenje oseb iz ciljnih skupin
 • dvigniti funkcionalne kompetence za aktivno reševanje socialnih problematik oseb, ki živijo pod pragom revščine
 • povečati socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin
 • okrepiti sodelovanje različnih deležnikov
 • zagotoviti celosten pristop pri reševanju problematike socialnega vključevanja v lokalnem okolju

Ciljne skupine:

Ciljne skupine so polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko

Izvajanje:
Projekt se izvaja za območje celotnega Pomurja: v Murski Soboti, Gornji Radgoni in Lendavi. V vsakem kraju se bo izvedlo 5 programov (vsak program traja 8 mesecev) in bo vključenih 225 oseb iz ciljnih skupin. Namen projekta se dosega z odpravljanjem pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, s katerimi se osebe iz ciljnih skupin soočajo. Krepimo njihovo socialno mrežo ter dvigujemo raven motivacije za reševanje problemov socialne izključenosti. Vključenim osebam nudimo individualiziran pristop ter raznolike in kakovostne storitve, ki pozitivno vplivajo na razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc, osebnostni razvoj ter krepitev motivacije za aktivno reševanje njihove socialne in zaposlitvene situacije. Z vključevanjem v delovno/učne projekte pri delodajalcih se približujejo trgu dela in postopoma pridobivajo izkušnje v realnem delovnem okolju. S povezovanjem široke palete deležnikov v lokalnem in regionalnem okolju ter krepitvijo sodelovanja med njimi in optimalnim kombiniranjem različnih storitev zagotavljamo uveljavljane najugodnejših rešitev za socialno aktivacijo udeležencev glede na njihove individualne potrebe.

Vrednost projekta: 1.030.617,00 EUR

Obdobje izvajanja: 1.9.2020 – 30.9.2022

ZAKLJUČENI PROJEKTI


Akronim: SKUPAJ DO INKLUZIVNE DRUŽBE

Naziv projekta: PROGRAM ZA SPODBUJANJE NEAKTIVNIH OSEB ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Obdobje izvajanja: oktober – december 2019

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom razvoja celostnega pristopa k socialnemu vključevanju oseb iz ciljnih skupin na področju Pomurja in Podravja na temelju njihove aktivacije in opolnomočenja, z odpravo pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir s katerimi se osebe iz ciljnih skupin soočajo.
S programi smo nudili podporo pri reševanju osebnih težav in okoliščin, aktivno vključevanje v družbo ter približevanje trgu dela v obliki skupinskega in individualnega dela. Okrepili smo njihovo socialno mrežo ter dvignili raven motivacije za reševanje problemov socialne izključenosti. Ciljna skupina so bili dolgotrajno brezposelni in dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko.
Program se je izvajal na štirih lokacijah (Murska Sobota, Gornja Radgona, Maribor in Ptuj) v obliki 7-ih sklopov delavnic po 14 tednov in vanj je bilo vključenih 110 udeležencev, od katerih je bilo 13 pozitivnih izhodov, pri ostalih pa je bil dosežen velik napredek.


Naziv projekta: PODPORA RANLJIVIM SKUPINAM NA TRGU DELA

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Obdobje izvajanja: 1.9.2017 – 31.12.2018

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom omogočanja poglobljene podpore udeležencem v času brez zaposlitve, razvijanje in pridobivanje poklicno specifičnih in splošnih kompetenc in iskanje priložnosti pri delodajalcih za vključitev v zaposlitev. Prav tako je bil namen programa vplivati na spreminjanje stališč uporabnikov glede zaposlovanja ranljivih družbenih skupin na trgu dela.
S programom smo krepili veščine vodenja lastne kariere posameznih udeležencev in jim nudili pridobitev različnih socialnih spretnosti in znanj, dvig njihove motivacije, razvoj funkcionalnih kompetenc ter opolnomočenje za približevanje trgu dela. Ciljna skupina so bile osebe s priznano mednarodno zaščito ali tujci iz tretjih držav, ki so brez delovnih izkušenj v Sloveniji ali prejemniki denarne socialne pomoči, ki potrebujejo dodatno podporo pri iskanju zaposlitve in zastopanje pri delodajalcih.
Delo v programu je potekalo na način skupinskega in individualnega dela. Delavnice so v skupnem obsegu trajale 6 tednov. V sklopu programa smo poleg poglobljenega individualnega pristopa obravnave, izvajali še različne skupinske aktivnosti kot so izobraževanja, predavanja, delavnice, obiski različnih vladnih, nevladnih institucij in podjetij. Individualno delo s posamezniki je potekalo tri krat na teden po eno uro. Skupinsko delo se je izvajalo tri krat na teden po štiri ure. Izvedenih je bilo 18 skupinskih delavnic. Vključenih je bilo 11 udeležencev, od katerih so bili 3 pozitivni izhodi z vključitvijo v program Učnih delavnic. Ostali udeleženci so z aktivnim sodelovanjem v programu pridobili pomembna znanja in veščine, ki jim bodo pripomogla k prevzemanju aktivne vloge pri reševanju problema brezposelnosti.


Naziv projekta: PROGRAM ZA SPODBUJANJE NEAKTIVNIH OSEB ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA

Progam: Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vse življenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih (VKO BO)

Obdobje izvajanja: 1.9.2017 – 31.12.2018

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom povečanja socialne vključenosti udeležencev in pomoči pri aktivaciji za vrnitev na trg dela. Aktivnosti so se odvijale individualno in skupinsko pod vodstvom tima izbranih strokovnjakov v okviru štirih ločeno izvedenih modulov:

 • Prvi modul – Motivacijska delavnica
 • Drugi modul – Triaža
 • Tretji modul – Delavnice za učinkovit vstop na trg
 • Četrti modul – Spremljanje in podpora udeležencu pri izvajanju dogovora o aktivnostih

V program so se vključevale začasno nezaposljive osebe, izvajanje pa je potekalo v Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni in Ljutomeru. Skupno je bilo v program vključenih 390 oseb iz ciljne skupine.


Naziv projekta: USPOSABLJANJA ZA DELO V SOCIALNI EKOLOGIJI

Progam: PHARE CBC SLO/HU - donacijska shema za razvoj človeških virov

Obdobje izvajanja: 2006 - 2008

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom vzpostavitve sistema usposabljanja v socialni ekologiji. Zasnovani in standardizirani so bili programi ter izvedena delovna usposabljanja za pripadnike ciljnih skupin. Izvedeno je bilo usposabljanje mentorjev za delo v socialni ekologiji, izdelana gradiva za pridobitev poklicne kvalifikacije mentorjev, izdane publikacije in izvedene aktivnosti promocij.


Naziv projekta: NOVE POTI DO SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Progam: Phare CBC SLO/A

Obdobje izvajanja: 2004 - 2005

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom povezovanja slovenskih in avstrijskih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin in izvedbe dveh pilotnih usposabljanj s področij tradicionalnega graditeljstva in predelave eko živil.
Vzpostavljene so bile nove povezave in pridobljene izkušnje na področju usposabljanja za delo v socialni ekologiji. Obnovljen je bil kompleks lončarske vasi v Filovcih.


Naziv projekta: EKOSOCIALNA KMETIJA – ZAVOD KRPLIVA

Progam: ????????
Društvo Mozaik ima vodilno vlogo pri organizaciji in izgradnji ekosocialne kmetije. S pomočjo donatorjev in Zavoda RS za zaposlovanje, ki financira usposabljanje in javna dela ter občine Hodoš, katera je dala na razpolago zemljišče za izgradnjo in zemljo za pridelavo ekoloških pridelkov.

Obdobje izvajanja: ????????

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom obnove propadajoče kmetije v naselju Krplivnik na Goričkem za namene usposabljanja in dela težje zaposljivih oseb v okoljskem sektorju na področju krajinskega parka Goričko. Izgrajena je bila temeljna infrastruktura kmetije in ustanovljen zavod, katerega dejavnosti so usposabljanje in zaposlovanje v okoljskem sektorju in sicer predvsem v dejavnostih: ekološko kmetovanje in predelava živil, tradicionalno graditeljstvo in nega krajine.